Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

Kỹ sư dự toán

VKT04-2019-KSDT 3 TP. Hồ Chí Minh 31/10/2019

Kỹ sư kết cấu

VKT03-2019-KSKC 10 TP. Hồ Chí Minh 31/10/2019

Kiến trúc sư quy hoạch

VKT02-2019-KTS 3 TP. Hồ Chí Minh 31/10/2019

Giám đốc Dự án

VKT01-2019-GDDA 3 TP. Hồ Chí Minh 31/10/2019