Con người là chìa khóa của thành công – Nguồn nhân lực trong bộ máy Việt Kiến Trúc được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp Cán bộ nhân viên (CBNV) ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV Việt Kiến Trúc có được môi trường làm việc tốt nhất.

Tiên phong trong công tác đào tạo

Giữ tốc độ tăng trưởng về năng lực và trình độ cho đội ngũ nhân sự của Công ty song song với tốc độ tăng trưởng doanh thu là chiến lược xuyên suốt mà Việt Kiến Trúc đã đặt ra và quyết tâm thực hiện. Nhận thức được công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên là một hoạt động mang tính sống còn của doanh nghiệp, để hoạch định và triển khai chiến lược đào tạo nhân sự Việt Kiến Trúc và các Công ty con do Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp điều phối.

Chính sách lao động

Công ty thực hiện chế độ làm việc 44 tiếng/tuần.

Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động.

CBNV Việt Kiến Trúc đến nơi làm việc phải mặc đồng phục theo qui định và nghiêm túc chấp hành kỷ luật Công ty, cụ thể như sau:  

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên.

Báo cáo đầy đủ và trung thực nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn trong công việc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết kịp thời.

Cán bộ đặc trách công tác chuyên môn nghiệp vụ không được lợi dụng chức quyền để nhận hoa hồng, tiền bồi dưỡng từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới bất cứ hình thức nào gây mất uy tín cho Công ty.

Không được dùng danh nghĩa của Công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi gian dối trong lao động và trong tác nghiệp dẫn đến thiệt hại về tài sản và lợi ích của Công ty.

Nghiêm cấm mọi hình thức tiết lộ thông tin, tự ý mang tài liệu ra khỏi văn phòng làm việc hoặc cung cấp thông tin của Công ty ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.

Giữ bí mật kinh doanh của Công ty.

Thu nhập của Cá nhân được căn cứ vào việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp và nhìn nhận của cấp trên, do vậy không được tiết lộ thu nhập của cá nhân.

Tiền lương

Chính sách lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả Công việc thực hiện. 
Định kỳ trong năm, Công ty sẽ xem xét thực hiện công việc của CBNV để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp. 
Ngoài tiền lương, Công ty cũng xem xét thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho CBNV: Thưởng Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.  

Bảo hiểm xã hội

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật. 
Bên cạnh bảo hiểm bắt buộc, Công ty sẽ xem xét mua thêm một số loại bảo hiểm khác:  

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện. Tùy theo vị trí công tác và CBNV đi công tác xa…Công ty có mức bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người thân trong gia đình.

Bảo hiểm khi công tác nước ngoài.