Ông Trần Thái Sơn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Tp HCM.

Ông Lưu Trung Kiên

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Tp HCM.

Ông Lý Quang Minh

Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Tp HCM.

Ông Nguyễn Đình Đức

Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Cử nhân – Đại học

Ông Huỳnh Thiện Phúc

Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Tp HCM.

Ông Lý Quang Minh

Tổng Giám đốc
  • Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Tp HCM.

Ông Ngô Văn Hiến

Phó Tổng Giám đốc
  • Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Tp HCM.